ប្រវត្តិរូបសង្ខេបក្រុមហ៊ុន

      ក្រុមហ៊ុន ហុង ឌី សេង (ខេមបូឌា) ស្ទីល ឯ.ក គឺជាគម្រោងទី១របស់ ហុង ឌី សេងគ្រុប ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំង២០១៩។      ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណ១២ហិចតា។ ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្តើមផលិតជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ២០២០ ផលិតផលសំខាន់ៗក្នុងក្រុមហ៊ុនមានដូចជា ដែលថ្នាំងអំពៅ និង ដែកកង ហើយគំរោងផលិតក្នុងត្រីមាសទីមួយប្រមាណជា៥០ម៉ឺនតោន។ 


សេវាបំរើអតិថិជន